nickel on stoneware

Nickel glaze

stoneware vase

Item 2016_8

:: © Carolyn Efner 2016 ::